Σύμπραξη κρατικών νοσοκομείων – ασφαλιστικών εταιρειών: είναι εφικτή;

Η δημιουργία συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα στον χώρο της υγείας απαιτεί κοινό όραμα, πολιτική βούληση για θεσμικές αλλαγές, στρατηγική, αμοιβαία προσπάθεια, συναίνεση, αλλά και μακροχρόνια δέσμευση των εμπλεκομένων, τόνισαν οι ομιλητές της στρογγυλής τράπεζας, ενώ για να είναι βιώσιμη μια τέτοια συνεργασία θα πρέπει ασφαλώς να αποφέρει οφέλη και στους τέσσερις πυλώνες της· κράτος, ασφαλιστικές εταιρείες, ιατρούς και, φυσικά, στον τελικό παραλήπτη των υπηρεσιών υγείας, την κοινωνία.

Οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προφανώς δεν είναι πανάκεια για την αποκατάσταση όλων των υφιστάμενων στρεβλώσεων της αγοράς, αποτελούν ωστόσο μια μοναδική ευκαιρία να συναντηθούν μέσα από μια ουσιαστική συνεργασία αυτοί οι δύο διαφορετικοί κόσμοι, να βρουν σημεία ισορροπίας και τελικά να συμπορευθούν σε δράσεις που θα δώσουν λύσεις σε κάποια από τα προβλήματα και θα αποβούν προς όφελος όλων.

Αποτυπώσαμε τις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων στη Στρογγυλή Τράπεζα και τα κύρια σημεία της συζήτησης που ακολούθησε.

Ζητούμενο η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των νοικοκυριών

Περισσότερα

Να εξεταστούν οι παράμετροι και οι ελλείψεις του συστήματος για μέγιστο όφελος από ΣΔΙΤ

Περισσότερα

Η συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στον χώρο της υγείας είναι επιβεβλημένη

Περισσότερα

Προϋποθέσεις συνεργασίας, το κοινό όραμα και η μακροχρόνια δέσμευση

Περισσότερα

H εξεύρεση λύσεων και μηχανισμών αποκατάστασης των στρεβλώσεων της αγοράς είναι πιεστική

Περισσότερα

Για τις ΣΔΙΤ απαιτούνται θεσμικές αλλαγές και συνεννόηση με τον ιατρικό κόσμο

Περισσότερα

Ιδεολογικές αγκυλώσεις & εναντίωση των συνδικαλιστών θέτουν εμπόδια στις ΣΔΙΤ

Περισσότερα

Απεριόριστο το πλαίσιο των συμπράξεων, με ουσιαστικά οφέλη για τους πολίτες

Περισσότερα

Η εμπειρία των ΣΔΙΤ σε χώρες της Ε. Ε. και σύγκριση με την Ελλάδα

Περισσότερα

Απαραίτητο να ξεκινήσει η συζήτηση και η διατύπωση προτάσεων

Περισσότερα

Μια σειρά ζητημάτων προς επίλυση, πριν από τη συζήτηση για τις συμπράξεις

Περισσότερα

Συζήτηση

Περισσότερα